Επικοινωνία Σχολείου- Οικογένειας

Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας

Σημαντικό σημείο στην ποιότητα σχέσης σχολείου οικογένειας είναι η καλή επικοινωνία. Με την καλή επικοινωνία και συνεργασία επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για τα παιδιά, την ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση τους. 

Έτσι, καθημερινά οι γονείς μας ενημερώνονται για τον χρόνο που είναι το παιδί στο σχολείο. Ενημερώνονται για την διάθεση, λεπτομέρειες για την διατροφή του παιδιού στο σχολείο καθώς και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα, οι ατομικές συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικού συμβάλλουν στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας και στοχεύουν στην λύση οποιονδήποτε αποριών σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού. Τέλος, πραγματοποιούνται τακτικές ομαδικές συναντήσεις του κάθε τμήματος με την εκπαιδευτικό με σκοπό την ανοιχτή συζήτηση και λύση οποιονδήποτε αποριών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας που βρίσκεται το παιδί καθώς για το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο τμήμα